રાહ માં દિલ રડે છે કફનમાં, ખુલે જો કબર તને નિરખુ ગગનમાં - Megharav